LES FAMÍLIES

 

ASPECTES LEGALS

Pel que fa als aspectes legals, l’AMPA és una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat i regulada per uns estatuts. L’AMPA s’organitza mitjançant una Junta Directiva i unes Comissions.

La Junta Directiva està formada per nou persones amb diferents càrrecs (President/a, Vice president/a, Secretari/a, Tresorer/a i Vocals). La composició de la junta s’aprova en l’Assemblea General (òrgan de màxima decisió) que es celebra anualment amb tots els associats.

En aquesta assemblea, coneguda com Assemblea del Cava, també es parla del curs passat i del nou curs, s’aproven els comptes,  el pressupost i les quotes,  i es renoven els càrrecs que han de constar als llibres oficials.

Les comissions estan formades per pares i mares que participen en les diferents àrees que gestiona l’AMPA, treballant en contacte directe amb l’escola i conjuntament amb l’equip directiu, per tal de millorar el funcionament del centre.

 

AMPA

L’Associació de Mares i Pares del Pit Roig som tots els pares i mares dels alumnes de l’escola, des de P3 fins a l’últim curs de primària. Per tant des del moment que hom té un alumne a l’Escola és part integrant de l’AMPA amb veu i vot.

Al llarg de molts anys, col·laborant estretament amb els mestres, hem posat il·lusió, temps i esforç per aconseguir, pels nostres fills, l’escola PIT ROIG que actualment tots gaudim: anys dedicats a fer realitat l’edifici de la nova escola (mobilitzacions, obres..) i a construir el nostre comú Projecte d’Escola.

El nostre compromís és aportar energia nova, conservar el que tenim però sense pensar que tot ja està fet, millorar, innovar, mirar el present i el futur, acollir i implicar les famílies noves que arriben a l’escola, i donar suport a la magnífica feina del claustre de Mestres.

 

LES COMISSIONS

 

Les comissions estan formades per pares i mares que participen en les diferents àrees que gestiona l’AMPA, treballant en contacte directe amb l’escola i conjuntament amb l’equip directiu, per tal de millorar el funcionament del centre.

COMISSIÓ PROTECCIÓ DE DADES

rgpd@escolapitroig.cat

ECONOMIA

Elabora el Pressupost i les quotes, en supervisa l’execució. Vetlla per l’administració econòmica de que disposa l’AMPA tant en el control de la despesa com en l’aplicació dels recursos.

economia@escolapitroig.cat

 

CASAL D’ESTIU

S’encarrega de l’organització d’un casal d’estiu per a l’ultima setmana de juny i pel mes de juliol.

 extraescolars@escolapitroig.cat

ORGANISMES EXTERNS

Manté el contacte amb diferents organismes i col·lectius del món de l’ensenyament.

Promou la col·laboració, i analitza les necessitats comuns amb les restants escoles del barri.

organismesexterns@pitroig.cat

 

REVISTA

Promou i edita la revista “La veu de l’ocell”, editant el articles aportats pels pares i es coordina amb l’escola per integrar els aportats pels nens i els mestres.

revista@escolapitroig.cat

JUNTA DE L’AMPA

L’AMPA compte també a una Junta Directa que s’encarrega de la coordinació de totes aquestes comissions i de la comunicació d’aquestes vers l’escola.

juntaAmpa@escolapitroig.cat

PERSONAL

S’encarrega de les qüestions laborals relatives al personal contractat de l’AMPA.

Supervisa l’economia del servei de guarda i d’extraescolars.

personal@escolapitroig.cat

 

ESPECIALISTES

Treballa per agilitzar i millorar la comunicació Especialistes – Escola – AMPA, mitjançant la definició i difusió de nous mecanismes i protocols de treball.

 especialistes@escolapitroig.cat

LUDIQUES

Promou i organitza activitats lúdiques i/o culturals pel conjunt dels escolars i dels seus pares i mares, com la festa de Nadal, festa de final de curs, bicicletades, caminades o d’altres sortides en cap de setmana, etc.

Organitza xerrades sobre temes diversos que puguin ser d’interès per a tots els pares de l’escola, en coordinació amb altres escoles del barri.

ludiques@escolapitroig.cat

CUINA-MENJADOR

Té cura del bon funcionament de la cuina i del menjador, de l’equilibri dels menús, de la qualitat dels aliments  i dels procediments que s’hi duen a terme.

Es coordina amb la cap de cuina, la coordinadora de monitors i la persona responsable de l’equip directiu per garantir el bon funcionament del servei.

Fa el seguiment dels monitors i del que es fa en el temps de lleure del migdia.

cuinamenjador@escolapitroig.cat

cuinamenjador@escolapitroig.cat

EXTRAESCOLARS

Promou, organitza i gestiona les activitats fora de l’horari escolar adreçades principalment als alumnes (extraescolars al mig dia i a partir de les 17.00 h.).

extraescolars@escolapitroig.cat

WEB-INTRANET

S’encarrega del manteniment i actualització de la pàgina web.

webintranet@escolapitroig.cat

COMUNICACIÓ

comunicacio@escolapitroig.cat

MANTENIMENT

Reparació de petits desperfectes i tasques de manteniment dins de les instal·lacions de l’escola.

manteniment@escolapitroig.cat

N   O   T   Í   C   I   E   S   

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.