EL PROJECTE EDUCATIU

 

COM ENTENEM L'EDUCACIÓ

El nostre Projecte Educatiu creu que l’educació és un procés de creixement, al llarg del qual, mestres i famílies treballen de forma conjunta per a la consecució d’uns objectius comuns. La participació, la col·laboració entre famílies i equip pedagògic va fer possible el naixement de l’escola i avui dia és un dels nostres trets diferencials. La comunitat educativa de Pit-Roig vol una participació de tots els estaments que fan l’escola. Tenim Consell de Delegats d’Alumnes, Junta de Delegats de Pares i Comissions Mixtes pares-mestres.

 L’escola va néixer de la necessitat social de millorar la qualitat educativa i avui és un centre que creu que la innovació és el camí per aconseguir els seus objectius de centre.

L'ESCOLA QUE VOLEM

Volem una escola que afavoreixi la socialització, l’educació de les emocions, l’acompanyament de l’infant, la seguretat, la convivència, la confiança i el respecte per poder oferir un espai de benestar i seguretat personal. Un espai on els infants puguin créixer i desenvolupar-se com a persones a partir d’un projecte sòlid on hi hagi participació i implicació d’alumnes, mestres i famílies, en un ambient relaxat de seguretat i confiança.

UNA ESCOLA AMB VALORS

Volem una escola que propiciï l’autonomia, el compromís, l’autoestima, l’esforç, el respecte a les diferències de gènere, de cultura, socials i de qualsevol tipus i on la diversitat sigui viscuda com una riquesa.

Volem proporcionar un aprenentatge comprensiu, significatiu, lògic i reflexiu aprofitant els recursos que ens ofereis l’entorn, per tal d’adequar-los a la realitat canviant, propiciant el debat i l’actitut crítica.

Volem una escola on saber escoltar, dialogar, tenir empatia, se autònom, amb capacitat crítica, respecte i tolerància siguin els valors que moguin totes les accions educatives de l’escola. Volem que aquests valors formin part del tarannà de l’escola i siguin presents a totes les nostres actuacions.

METODOLOGIA

Per aconseguir aquests objectius treballem amb agrupaments diferents al grup-classe, fem desdoblaments, treball en ambients d’aprenentatge i tallers. Aquesta organització ens permet una atenció acurada de la diversitat i un seguiment personalitzat.

Els criteris metodològics que utilitzem estan basats en la interdisciplinarietat proposant activitats diverses i des de les diferents àrees d’aprenentatge, partim del què saben els alumnes i el què volen aprendre; comuniquem els objectius de les tasques i els compartim mestres- alumnes.

UN ESPAI DE SOCIALITZACIÓ

Entenem l’avaluació com un procés conjunt d’alumnat i equip docent per poder orientar l’acció per aconseguir els nostres objectius pedagògics amb la màxima amplitud de la paraula i per tant incloent-hi avaluació de tot el progrés personal, tenint en compte aspectes cognitius, emocionals i socials.

A l’inici de curs cada grup-classe proposa objectius, estratègies i actuacions enfocades a la millora de la convivència, el treball dels valors que defineixen l’escola i l’educació emocional. L’escola és un espai que treballa des de la socialització i que pretén un desenvolupament global de la persona i per això no es treballa l’aprenentatge únicament de capacitats cognitives, apostem pel progrés global de l’alumnat, conscients que no és possible un aprenentatge íntegre si no es considera l’educació emocional i social. 

Aprenem en comunitat i des de la maduració i estabilitat emocional.