Aquest novembre hi ha convocades eleccions a tots els Consells Escolars de Catalunya. El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar que pren decisions en relació a temes importants per al funcionament i l’organització del centre (projecte educatiu, programació general, gestió econòmica…) i està representat per l’equip directiu, personal d’administració i serveis, Ajuntament, mestres i famílies. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Calendari procés:

Convocatòria i publicació del cens electoral: 2 de novembre
Reclamacions al cens: 3 al 5 de novembre
Constitució de la mesa: 11 de novembre
Presentacions de candidatures: 2 al 12 de novembre
Publicació de les candidatures: 15 de novembre
Eleccions mares, pares i tutors legals: 23 de novembre de 8.30h a 9.30h i de 16 a 18h

 

CANDIDATURES: